Muorkaape

Flygbild över våtmarker och skogar

Flygbild över Muorkaape. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Under försommaren ljuder snäppornas spelsång över myrvidderna, en tid då få personer rör sig här. Den blå kärrhöken, som inte är ovanlig under vissa år ses här tillsammans med hökuggla och jorduggla de år det finns gott om sorkar.

Muorkaape är ett cirka 12 kilometer långt och 4 kilometer brett myr- och urskogsområde där Polcirkeln korsar reservatets centrala del.  

I väster gränsar reservatet mot Råne älv medan Tiure- och Torisbäcken rinner inom reservatet. Längs östra kanten av Muorkaape löper den flera kilometer långa och smala Torisåsen, en rullstensås. Södra delen av åsen kläs av gammal, urskogsartad barrblandskog med stort inslag månghundraåriga träd och där rikligt med grov, död ved samt grova silverfuror förekommer. Många av de allra grövsta tallarna uppskattas vara mer än 500 år gamla!  

Mellan myrholmarna finns stora arealer med urskogsartad myrtallskog, som är alldeles grå av torrfuror och plattkroniga gammeltallar. I övrigt är den mesta skogen koncentrerad till myrholmar som kläs av urskogsartad tallskog där träd som överlevde branden nu utgör 250-350 år gamla överståndare. I vissa delar är marken mer fuktig och där finns 200-åriga gammelgranar och åldriga vårtbjörkar.  

Muorkaape, Åtåsape, Pierkarape, Torisvuoma och Kieddaape är några av de namnsatta myrarna. Under sommaren värms de dyiga bottnarna och de grunda flarkarna upp vilket ger ett rikt insektsliv, något som vadare och andra fåglar nyttjar. I anslutning till Torisåsen finns även utbredda källkärr där järnhydroxiden färgar vattenspeglarna i regnbågens alla färger. Här förekommer den rödlistade arten myrstarr.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2013

Storlek: 54,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Muorkaape ligger cirka 20 kilometer sydost om Nattavaara och cirka 6 kilometer öster om byn Polcirkeln i södra delen av Gällivare kommun. Vägen mellan de två byarna passerar igenom reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss