Naakaoja

Barrskog på stenig mark

Naakaoja. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naakaoja är en värdefull mosaik av våtmarker, bäckmiljöer och gamla, urskogsartade skogar av olika slag. De talldominerade delarna av skogen är tydligt präglade av skogsbränder.

Utanför områdets östra gräns har man funnit lämningar av en flottningskoja samt dammvallar och dammluckor. Det visar på att det tidigare har flottats timmer i bäcken Naakaoja.

Bäck och våtmark

Området utgörs i huvudsak av ett skogs- och myrområde kring den stora, lugnt flytande bäcken Naakaoja som gett reservatet dess namn. Södra och östra halvan av reservatet består av en del av den stora våtmarken Saarenmaanjänkkä, som har höga naturvärden enligt länsstyrelsens våtmarksinventering.  

Berg med mycket gamla träd

erget Isovaaras blockiga sluttning utgör reservatets nordvästra del. Här växer tallskog med gott om äldre tallar som är mellan 200 och 400 år, liksom enstaka 500-åriga träd med plattade kronor och pansarbark.  Det finns mycket död, grov tallved och skogen har blivit tydligt påverkad av skogsbränder, varav den senaste troligen drog fram genom området för cirka 150 år sen. Mellan tallarna växer gran och vårtbjörk.

På myrens holmar finns urskogsartad barrblandskog med gott om död ved av både tall och gran. Här finns flera tallar på 200-250 år, en generation som bär spår efter skogsbrand.  

Vegetationen i reservatet utgörs av friska blåbärsmarker med inslag av olika örter. I Naakaojas skogar kan du möta lavskrika, tjäder och tretåig hackspett. Här finns också många ovanliga vedsvampar med fantasifulla namn, som blodticka och taigaskinn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 2,10 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naakaoja ligger 13 mil söder om Kitkiöjärvi i norra delen av Pajala kommun. Öster om reservatet går en väg mellan Kitkiöjoki och Keräntöjärvi. Från denna går en skogsbilväg västerut som går förbi reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss