Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sammakkovaara

Asp med doftticka

Doftticka i Sammakkovaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

När havet stod som högst efter den senaste istiden var Sammakkovaara ett kustnära berg som endast låg ett par kilometer väster om kustlinjen. Idag når berget cirka 300 meter över havet och ligger drygt 17 mil från Bottenvikskusten.

I folkmun kallat grodberget

På Sammakkovaara, som betyder Grodberget på svenska, domineras skogarna av förhållandevis produktiva, lövrika barrblandskogar som har uppkommit efter skogsbränder. I stora delar av reservatet bär skogen spår efter en skogsbrand som drog genom området i mitten av 1800-talet, men delar av reservatet har även påverkats av en senare skogsbrand som daterats till åren runt 1930. Bränderna har skapat en stor variation av livsmiljöer och skogstyper och spår efter brändernas framfart finns spritt i hela området.

Lavar och tickor

Spåren efter den senaste skogsbranden i området återfinns främst på bergets östsluttning. Efter branden har ett uttag av brandskadad skog gjorts, vilket minskat tillgången på gamla tallöverståndare med brandljud. Delar av sluttningen utgörs idag av fina lövbrännemiljöer med stort inslag av asp och sälg. På asp förekommer bland annat stiftgelélav medan man på sälgar i området kan finna den vackert gröna lunglaven, ibland i sällskap av den sällsynta och väldoftande dofttickan.

Blandskog

Mot reservatets bägge utlöpare i nordost har bränderna bromsat in mot fuktigare, delvis sumpig mark och skogen övergår i en produktiv, urskogsartad blandskog. Granen dominerar men inslaget av lövträd, främst grov asp, sälg och björk är bitvis mycket stort. Det finns flera bäckdråg i området, och det frodiga fältskiktet domineras av örter som exempelvis brudborste, smörboll, lappranunkel och skogsnäva. Brandljud förekommer allmänt i granöverståndarna och tillgången på död ved i olika nedbrytningsstadier av både löv- och barrträd är god. På granlågor har ett flertal sällsynta arter som är knutna till naturskogsmiljöer påträffats, bland dessa märks exempelvis taigaskinn och rosenticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar
  • göra upp en mindre eld med löst liggande kvistar och grenar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ned. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2013

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Cirka 20 kilometer nordväst om Pajala ligger reservatet lättillgängligt vid en skogsbilväg som går in från den allmänna vägen till byn Käymäjärvi.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss