Lina fjällurskog

Illustration av gammelskog

Gammelskogen är viktig för många arter. Illustration: Jonas Lundin

Lina Fjällurskog är ett vidsträckt reservat med barrskog, stora myrområden, sjöar, vattendrag och uppstickande fjällbjörksklädda lågfjäll.

 Längs fjällkedjans gräns mot skogslandet ligger ett i Europa unikt område med opåverkade skogsekosystem. Lina fjällurskog ingår som en länk i den kedja av skyddade områden som ligger längs fjällranden.

Området karaktäriseras av gamla barrskogar, vidsträckta våtmarker och lågfjäll med fjällbjörk. Västra delen av området ligger ovanför gränsen för obrutet fjällområde och i stort sett hela området ligger ovanför 1969 års skogsodlingsgräns. Landskapet är mosaikartat med omväxlande myr- och skogsmarker samt många sjöar.

Här finns en stor mängd arter knutna till död ved, exempelvis kryptogamer som ostticka, rosenticka, lappticka och vedtrappmossa. Här finns många rödlistade arter som behöver gammal skog med gamla träd, död ved eller brandfält och successionsstadier efter brand. Tack vare områdets mångformighet trivs också ett stort antal fåglar i området. Några exempel på fågelarter är fjällvråk, jorduggla, blå kärrhök, mindre hackspett, tallbit, salskrake, brushane, mosnäppa, stjärtand, nordsångare och sädgås. Utter finns också i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Lina fjällurskog består av ett äldre naturreservat och ett domänreservat. Reservatet har behållit sina föreskrifter, läs mer i beslutet.

Inom reservatet finns renskötselanläggningar i form av stängsel och renvaktarstugor. Hela området utgör åretruntmarker för renskötsel, visa hänsyn när ni vistas i reservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2000

Storlek: 981 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Malmbanan skär genom området i nord-sydlig riktning.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer norr om Gällivare. Tågstation finns i Fjällåsen. Väg till Latnivaara, Pauki, Avvakko eller Tjautjas.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss