Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Junkön

Skogklädd ö omgiven av hav. Foto.

Junkön bjuder på lättvandrade skogshedar och orörda stränder. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Junkön är en ö cirka 15 kilometer väst om centrala Luleå. Här finns vidsträckta tallhedar, små myrar, orörda stränder och skog. Sommartid finns turbåtstrafik till Junkön och vintertid finns en isväg hit, när isförhållande är goda.

Området idag

De hedartade tallskogarna är natursköna, lättvandrade och lättillgängliga då de nås från den korsande bilvägen och områdets många stigar.

Hur påverkad skogen är av skogsbruk varierar kraftigt - här finns både helt naturliga skogar och de som har brukats. En omfattande tjärbränning har förekommit på ön, vilket kan förklara att stora delar har sparsamt med både döda och brandskadade träd kvar, då dessa innehöll mycket tjära. Trots detta har området ändå behållit mycket av sin naturliga karaktär. Reservatets kustremsor och skogarna där är näst intill orörda.

Områdets historia

Genom landhöjningen förvandlas skärgårdens grunda bottnar allteftersom till öar och befintliga öar växer i storlek. Även Junkön har bildats genom att havsbottnen stigit upp ur havet i form av två olika öar som nu växt samman.

Historiskt sett har dessa torra naturtyper drabbats av naturliga återkommande bränder. Den senaste större skogsbranden på ön tros ha skett runt år 1850 och det finns ännu kvar spridda äldre överståndare med brandskadade stammar, så kallade brandljud. Centralt i reservatet finns dock en tallbevuxen ås som brunnit i senare tid.

I reservatet finns lättvandrade tallhedar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I reservatet finns lättvandrade tallhedar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Livet i Junköns natur

Skogarna på Junkön fungerar som både häcknings- och rastlokaler för en mångfald av fågelarter. Finkar, sångare och spettar trivs bra på ön. I lövrika områden stannar flugsnappare och rödstjärt medan trädpiplärkan väljer att bygga sitt bo i hällmarkstallskog. I barrskogen trivs även korsnäbbar och talltita, medan videsparv och enkelbeckasin häckar på myrmarkerna. Utanför reservatets västra strand finns stora ytor av grund ler- och sandbotten som vid lågvatten blottas ovanför havsytan. Här kan rastande och häckande vadarfåglar och änder hitta mat.

I reservatets skogar finner man många ovanliga arter som till exempel klapperstarr och svamparna laxporing, rynkskinn och ostticka. Här finns också vitgrynig nållav, månlåsbräken och höstlåsbräken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2021

Storlek: 2,29 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger på Junkön, beläget ca 15 km sydost om centrala Luleå. Du når hit genom att följa vägen som leder från Junkö by i öst till Valludden i väst. Efter ca 1 km når du reservatets norra gräns. Till ön tar man sig enklast med turbåt från Luleå. På vintern när havsisens bärighet är god nog nås Junkön enklast via Luleå kommuns isväg som börjar vid Tjuvholmssundet. Man kör då först över Sandön, där du följer en plogad väg tills du kommer till en avtagsväg skyltad mot Junkön. Följ sedan denna väg vidare mot Junköns västra strand. Hur snabbt isvägen till Junkön är klar varje vinter beror på vädret och isläget, och detta annonseras på kommunens hemsida.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss