Harsu

Harsu ligger en mil norr om Pajala. I den västra delen av reservatet finns två berg, Käryvaara och Harsu som sträcker sig drygt 260 meter över havet. Sedan flackar området ut och övergår österut gradvis i en skogs- och myrmosaik genomkorsad av två bäckdråg.

Vy över myrmark med berg i bakgrunden

Harsu Foto:Länsstyrelsen Norrbotten/Frédéric Forsmark

Det växer tall-barrblandskogar med ett stort inslag av lövträd i den västra delen av reservatet, på bergen Käryvaara och Harsu. Det brann i området i början av 1800-talet och de flesta träden har vuxit upp efter det. Gransumpskogarna klarade sig dock från branden och där är granarna draperade av garnlav och under växer lågörter med rikligt inslag av lapprunkel. Det står en del tallar som också överlevde branden i området och en av dessa har åldersbestämt till en ålder på över 400 år.

Från reservatets centrala delar och ner mot sydost rinner två bäckar genom skogs-myr mosaiken, Harsunoja och Jatkonoja. De kantas av frodiga gransumpskogar med översilningsmark. Det finns gott om gamla granar med åldrar upp mot 300 år. I dessa blöta och järnockrarika partier finns rikligt med älgört och tuvor med högväxt bredbladigt gräs uppblandat med svarta vinbär.

Den östra delen är rik på våtmarker. Flera av våtmarkerna har höga naturvärden och är viktiga för växt- och djurlivet eftersom de erbjuder gott om föda och livsutrymme. Skogarna är främst gran- och lövsumpskogar på grund av de fuktiga markerna. I gran- och lövsumpskogen finns det gott om död ved, något som är viktigt för vedlevande svampar så som harticka, rosenticka, kötticka och ostticka.

Det finns även ett sammanhängande område på knappt 10 hektar som utgörs av en yngre björkskog med gott om lövträd som uppkommit efter en brand, sannolikt från det stora brandåret 1933. I angränsning till denna lövskog finns en gles gammal granskog med riklig tillgång på lågor. Här hittades intressanta arter som rynkskinn, liten sotlav och gräddticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• vandra
• tälta
• göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ned. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2014

Storlek: 6,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark