Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jalomaa

Bilden visar en gammal granskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Gammal granskog som hyser både fåglar och fridlysta växter. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Jalomaa är ett mycket stort område med gammelskogar och våtmarker. Det ligger beläget cirka 2 mil sydost om centrala Pajala. Området är variationsrikt och här finns allt från höjder, myrholmar, långsträckta artrika naturskogar till bäckar som kantas av sumpskog. Reservatet saknar markerade stigar och passar främst de som har vana av att orientera sig i skog och mark.

Skogsmarkens historia och människan

Områdets djupa skogar ger ett vilt och trolskt intryck. De har genom tiderna till stor del formats av bränder och även uppkommit efter brandens härjningar. Jalomaa är nu granen och lövträdens rike. Spår efter den senaste skogsbranden kan ses i nästan hela reservatet i varierande mängd. Här står fortfarande levande träd med skador i stammen och stubbar som fortfarande har kolade ytor.

Bilden visar en tall med ärr efter brand, ett så kallat brandljud. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

En tall med ärr efter brand, ett så kallat brandljud. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

En skoterled löper genom området i nord-sydlig riktning men i övrigt saknas anläggningar för friluftsliv. Strax intill reservatet finns hagar som används i renskötseln och strax innanför reservatets sydöstra gräns ligger en fornlämning i form av en husgrund. Endast mindre delar av reservatet har påverkats av modernt skogsbruk. I resten av områdets skogar finns bara enstaka spår av historiskt brukande, i form av spridda gamla stubbar från så kallad plockhuggning.

Sammanhängande våtmarker och vatten

Områdets våtmarker är vidsträckta och skiljer de torrare skogsmarkerna i reservatet åt. De är till största del opåverkade av dikningar och annan mänsklig åverkan och är värdefulla miljöer för både växter och djur. Genom våtmarkerna rinner flera mindre vattendrag som kantas av brokiga sumpskogar för att så småningom förena sig med det stora Torne- och Kalix älvsystemet.

Artrik natur

I reservatets skogar trivs många sällsynta arter som skvallrar om lång naturlig kontinuitet. Såväl svampar som lavar och kärlväxter uppskattar de orörda skogarna och markens underliggande frodighet. Till exempel växer ett flertal fridlysta kärlväxter inom området, så som lappranunkel och flera arter av orkidéer.

Lappranunkel är en av de mer sällsynta växterna du kan se i Jalomaa. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Lappranunkel är en av de mer sällsynta växterna du kan se i Jalomaa. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • Tälta.
  • Vandra.
  • Plocka bär och matsvamp.
  • Göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • Köra snöskoter på väl snötäckt mark. Vid körning ska i första hand befintliga leder användas. Skador på mark och vegetation får ej uppstå.
  • Fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2021

Storlek: 17 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat. Vattendragen inom reservatet ingår dessutom i Natura 2000-området Torne- och Kalix älvsystem.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 2 mil sydost om centrala Pajala. Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet från allmän väg är österifrån, via den grusväg som leder från väg 99 strax norr om Kardis.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss