Buldanberget-Bielloáhpe

Flygbild över våtmarkskomplexet Bielloáhpe med sina myrar och barrskogslklädda holmar. I
bakgrunden syns Buldanberget.

Våtmarkskomplexet Bielloáhpe med Buldanberget i bakgrunden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Beslutet om bildande av naturreservatet Buldanberget-Bielloáhpe är överklagat. Vid en överklagan gäller C-föreskrifterna under tiden regeringen handlägger ärendet. Föreskrifterna finns i reservatsbeslutet. För mer information, kontakta reservatshandläggare via e-post:

Omradesskydd.norrbotten@lansstyrelsen.se

Gammeltallar och vidsträckta myrar väntar cirka 10 kilometer sydväst om Kåbdalis i ett reservat där besökaren bjuds på en buffé av värdefull natur. Det finns inga anläggningar så som markerade stigar i området utan vandraren eller skidåkaren får finna sin egen väg. Kanske går färden upp på det 530 m höga Buldanbergets flacka topp eller på skidor över Bielloáhpes våtmarker.

Naturens buffé

Naturskogarna här liknar inte de brukade skogar som är en del av landskapet numera. Här kliver du in i en fristad, i tallens rike. Vissa delar är så pass opåverkade att de kan betecknas som urskog. Riktigt gamla träd finns både här och där i hela reservatet. De äldsta och kanske förnämsta tallarna är flera hundra år och har sitt hem på Buldanbergets topp. Äldre tiders skogsbruk har förekommit över stora delar av området, och därför ser man än så länge inte så många döda träd, det vi kallar ”död ved” i reservatet. Många vedlevande arter är idag utrotningshotade då döda träd blivit en bristvara i naturen.

Våtmarkerna är så gott som opåverkade och har tilldelats högsta naturvärdesklass. De avvattnas i sin tur i Piteälvens vattensystem, som områdets sjöar och vattendrag också är del av. Vattensystemet är ett utpekat Natura 2000-område och betraktat som särskilt värdefullt för dess limniska värden.

Istidens avtryck

När istidens istäcke smälte bildades ett hav och för tusentals år sen låg kusten 16 km från reservatet. Berggrunden i området är magmatisk. Istidens efterlämningar är dock synbara än idag. Inlandsisen har barskrapat delar av området och lämnat efter sig reservatets hällmarker. Isräfflor på Buldanbergets östsida ger besökaren en inblick i hur detta gick till. När isen slutligen smälte skapades de åsar och dödisgropar som finns spridda i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2023

Storlek: 9,24 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Följ väg E45 söderut från Kåbdalis. Efter ca 2,5 km svänger ledningsgatan högerut samtidigt som en enskild väg. Följ denna väg i drygt 9 km och sväng sedan vänster. Sväng därefter av på den andra avfarten till vänster, efter ca 350 m. Följ sedan denna väg i 4 km och reservatsgräns nås på höger sida, i västlig riktning.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss