Korptjärnbergen

Utsikt västerut mot odlingsmarkerna i Mockträsk.

Från hällmarkerna på södra Korptjärnberget har man fin utsikt västerut mot odlingsmarkerna i Mockträsk. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

På reservatets natursköna bergstoppar med gles gammal tallskog finns gott om fina fikaplatser med utsikt över omgivande landskap. Skogen på bergen har härjats av skogsbränder många gånger. Här finns levande tallar som bär spår av tre bränder – riktiga kämpar!

Besökaren bjuds på det mesta

Det som framträder mest i reservatet är de skogsklädda Norra- och Södra Korptjärnbergen med sina barspolade och karga övre delar och skogsklädda sluttningar. Mellan bergen ligger Korptjärnen som kantas av myrmark längs med norra stranden. I den flackare norra delen av reservatet är Hermanstjärnen omgiven av frisk skogsmark, lövsumpskog och våtmark. Två bäckar rinner samman i reservatets östra del och vidare norrut där den förenas med Hermanstjärnen.

Bränder och gamla träd

Reservatets högsta naturvärden finner man på bergens övre delar och nordostsluttningar där skogen har en naturlig karaktär och det finns få spår av skogsbruk. De äldsta träden är här flera hundra år gamla, och det finns gott om fallna träd, högstubbar och silverfuror som berikar skogen genom att ge boplats och föda åt andra.

Den senaste branden drog över området för cirka 150 år sedan, och då var det kanske bara 50 år sedan den förra. Bränderna hör till det naturliga skogslandskapet och är viktiga för att skapa mångfald av miljöer och arter. Här i naturreservatet Korptjärnbergen är det bränderna som skapat de fina blandskogarna av gran, tall, björk, asp och sälg som växer på bergens nordsluttningar.

I reservatet finns gott om platser som inbjuder till en trevlig fikapaus. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

I reservatet finns gott om platser som inbjuder till en trevlig fikapaus. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

Vid Korptjärnens östra strand gränsar reservatet till ett biotopskyddsområde med liknande gammelskog. Områdena stärker varandra vilket ökar möjligheterna för både friluftsliv och naturbevarande. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

Vid Korptjärnens östra strand gränsar reservatet till ett biotopskyddsområde med liknande gammelskog. Områdena stärker varandra vilket ökar möjligheterna för både friluftsliv och naturbevarande. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

Arter du kan se

I reservatets gammelskogar syns ofta hackspår av den i kustområdet mer ovanliga tretåiga hackspetten. Den trivs i mer orörda skogar som har gott om insekter och larver att hitta under barken av döda träd. På många håll i reservatet syns även spillkråkans framfart, där den letat efter hästmyror i basen av gamla rötade granar. Den gamla skogen ger utrymme för olika rovfåglar som behöver kraftiga kronor eller ihåliga träd för sina bon. Även reservatets unga lövskogar är värdefulla för fågellivet med många häckande småfåglar.

På gamla aspar växer den vackert gröna lunglaven och sällsynta gelélavar. På liggande granar finns vedsvampen lappticka, rosenticka och andra rariteter som hör till naturliga skogar.

Motaggsvampar bildar mykorrhiza med tall och växer i ljusa och torra tallskogsmiljöer. I reservatet finns den bland annat på hällmarkerna där de håller sig i närheten av gamla tallar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

Motaggsvampar bildar mykorrhiza med tall och växer i ljusa och torra tallskogsmiljöer. I reservatet finns den bland annat på hällmarkerna där de håller sig i närheten av gamla tallar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld men inte genom att anlägga en stenring
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2018

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet nås bäst via skogsbilväg från Unbyn som slutar öster om reservatet. Det finns ingen iordningställd parkeringsplats men det går bra att parkera bilen på en vändplan i slutet av vägen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss