Luottåive FUR

Fjällurskogsreservatet Luottåive består av både myrar och själva berget, vars topp når 603 meter över havet. Myrholmarna är bevuxna med en äldre barrblandskog.

Myrmark

Myr i Luottåive. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Luottåive domineras av granskog med stort inslag av gamla sälgar och aspar. Gammelgranarna, ofta draperade av garnlav, ersätts alltmer av glasbjörk på högre höjd. På bergets sydsluttning och kring Tapmuktjärnen tar tallskogen över. Här syns spår efter äldre avverkningar, men större delen av berget är urskog, nyttjad för renskötsel och jakt, men orörd av skogsbruket.

En mängd ovanliga svampar och lavar lever på Luottåive, arter som kräver stora sammanhängande urskogsytor och lång tid av fri skogsutveckling.  Spåren efter skogsbränder är många. Det finns till exempel förkolnade högstubbar och igenväxande skador, brännsår, i tallstammarna.

I Luottåive lever många av gammelskogens djurarter. Du kan kanske få se spår efter en björn eller bli uppsökt av den nyfikna lavskrikan. Vintertid ser du spår i snön efter mård, ren, älg, hare och räv.

Renskötselområde

Inom Luottåive finns renskötselanläggningar i form av stängsel och renvaktarstugor. Hela området utgör åretruntmarker för renskötsel, visa hänsyn när ni vistas i reservatet.

Gammal barrskog

Skog i Luottåive FUR. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar
Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2000

Storlek: 22,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Reservatet består av tre fjärdedelar barrskog och en fjärdedel myrmark.