Sodokberget

Sodokberget når cirka 430 meter över havet och från bergets sydbrant har man en vacker utsikt över Åbyälvens dalgång.

skog

Sodokberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogarna i reservatet består av lövrika barrblandskogar som vuxit upp efter en hård skogsbrand som drog fram över berget under andra hälften av 1800-talet. Branden var mycket intensiv och dödade sannolikt stora delar av de skogar som då täckte berget.

Efter branden togs en del torrträd tillvara och på 1930-talet avverkades sedan många av de gamla träd som hade överlevt branden. En del finns dock kvar i området, varav de äldstas ålder har kunnat bestämmas till cirka 380 år. I reservatet finns också områden där branden var mindre intensiv och den gamla skogen därför klarade sig bättre, exempelvis uppe på hällmarkerna.  

Bland lövträden är björken det dominerande lövträdet men det finns även inslag av asp och sälg. På sälgar kan man finna den vackert gröna lunglaven, en art som är knuten till naturskogar med inslag av gamla lövträd.  

Det är gott om död lövved i olika nedbrytningsstadier men det finns även barrträdslågor, liggande döda träd. Det kan också fortfarande ses grova mossövervuxna tallågor från gamla tallar som föll i samband med branden. Brandspår kan ses på kolade stubbar och rotvältor i området. På granlågor i området finns naturskogsarter som till exempel ullticka och den härligt rosa rosenticka.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• tälta 
• vandra 
• göra upp en mindre eld. Glöm inte att ta med egen ved! 
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• plocka bär och matsvamp 
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2011

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat