Rokliden

Rokliden är ett vackert naturområde som inbjuder till rekreation med den slingrande Rokån som omsluts av urskogslika barrskogar och små våtmarker.

Rokån

Rokån omgiven av sandnipor och skogsmark. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet Rokliden präglas av den slingrande Rokån med sina sandnipor. Berggrunden består till största delen av sedimentära bergarter som sandsten, gråvacka och lerskiffer. Miljön kring ån innefattar flera våtmarker som tidigare har använts som slåtterängar. Längst i väster finns ett gammalt dammänge, det går fortfarande att se spår efter dammen i ån.

En del av området runt Rokån påverkades mycket kraftigt av ett skyfall i slutet på 1990-talet. Den 28 juli 1997 hade Fagerheden, strax intill reservatet, den största dygnsnederbörden som någonsin uppmätts vid en SMHI-station med sina 198 mm. Ån svämmade över sina breddar och stora ras skedde i niporna. Många träd sköljdes med i den kraftiga vattenströmmen. Även i andra delar av skogen syns tydliga spår efter skyfallet, bl.a. har stora mängder sand och grus spolats ut i skogen via ett dike.

I sluttningen söder om ån växer en frodig granskog. Markvattnet är rörligt vilket gör att skogen är produktiv. De äldsta träden är 200-300 år gamla. På norra sidan av ån finns en tallhed där träden står glest på en matta av lavar och ris. I den bitvis mycket branta sluttningen ner mot ån växer en blandskog med tall och gran.

I skogarna finns en hel del stående döda träd och död ved som ligger på marken, vilket bidrar till att många ovanliga arter trivs här. Här finns vedsvampar som t.ex. ostticka, rosenticka och ullticka. Rikligt med hänglavar pryder träden i de mer öppna partierna söder om ån och vid några av myrarna i norr. I Roklidens skogar finns också tretåig hackspett och spillkråka.

Området är lättillgängligt och inbjuder till friluftsliv. Inne i reservatet finns informationsskyltar och en grillplats.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • elda på anvisad plats. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997, utvidgades 2009

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000