Vinsanlehto

Reservatet innehåller en mosaik av olika naturtyper exempelvis myrar, tallskogar och sumpskogar. Bäcken Karijoki flyter genom området och i anslutning till bäcken finns en gammal slåtteräng.                        

Gammelskog

Vinsanlehto. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Spår från förr

Myrarna i reservatet har nyttjats för myrslåtter i gamla tider. På både den norra och södra myren står gamla slåtterlador. I centrala delen nära vägen finns det även en restaurerad slåtterkoja.

Skogen

I reservatets östra del ligger en vacker 20-40 meter bred ravin. På krönet och i branterna står talldominerad skog med ett stort inslag av träd i 200-års åldern och även enstaka träd som är 400 år eller äldre. Vissa träd bär spår efter en brand. Dalgången är mycket fin med inslag av snårigt vide, doftande älgört, gråal samt stora björkar och granar.

Områdets centrala del utgörs av gammal tallskog med inslag av äldre björkar. Träden är av imponerande diameter och många bär tydliga spår efter brand. Utmed bäcken Karijoki längst i söder är vegetationen örtrik och här står frodig gransumpskog med grova granar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ner. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1997, reviderad 2013

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000