Tuomikursun

Ett par mil från Tärendö ligger Tuomikursun, en trolsk mosaik av skog och myrar där flera bäckar porlar fram bland träden. Ta skidorna ut på myren, här råder stillheten men ibland kan du få dela den med en och annan älg. Reservatet saknar stigar så ta gärna med karta och kompass, eller ladda ner Norrbottens Naturkarta i din mobil.

Gammelskog

Tuomikursun. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Brandspår

I det flacka området finns en mosaik av myr och skog i öster. I väster ingår den flacka nedre sluttningen av berget Löytypalo. "Palo" betyder bränna på meänkieli och "löyty" är troligen en omskrivning av ordet lehti som betyder löv. Som bergets namn antyder är det troligt att sluttningen periodvis dominerats av lövträd efter att återkommande bränder dragit över området.

Viktiga våtmarker

Delar av de stora våtmarksområdena Kuusivuoma och Junkuvuoma breder ut sig i öst och norr. Ute på myrarna växer både björk och tall. Myrtallarna är klena och ser inte mycket ut för världen men de är ofta mycket gamla. I norr rinner flera mindre bäckar, här börjar granens domäner och här finns det gott om örter som pryder marken.

Livskraftiga granar

I den ostligaste delen av reservatet är det svårare att ta sig fram. Här växer magra granskogar, lövrika gransumpskogar och partier med tuvstarr. I väster är granskogen gammal, ja nästan urskog som har vuxit upp efter en brand. Här finns gott om lövträd som björk, asp och sälg. Du kan se skador på många av granstammarna, ärr efter tidigare bränder som kallas brandljud. Något som bekräftar områdets särprägel är förekomsten av granar som har överlevt två skogsbränder. Det kan man se genom att de längst ner på stammen har dubbla spår av bränder, så kallade brandljud. Det är en mycket sällsynt företeelse på granar i Norrbotten!

Gammal granskog

Gamla granar som har ärr från brand på basen av stammen, så kallade brandljud. En vanlig syn i naturreservatet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• göra upp en mindre eld
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala              

Bildat år: 2011, utvidgades 2019

Storlek: 3,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat