Södra Jukkasvaara

Naturreservatet ligger vid berget Jukkasvaara. Nedanför bergssluttningen övergår området i en skogs-myrmosaik och i mer sammanhängande myrmarker.

Brandljud i barrträd

Södra Jukkasvaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Delar av Kielisenvuooma ingår i naturreservatet. Kielisenvuoma är ett stort myrkomplex som är av högsta naturvärdesklass.  

I Södra Jukkasvaara består skogarna av brandpräglad, lövrik barrskog. I norr dominerar lövrika barrblandskogar. Skogen är delvis mycket tät och här finns gott om döda lövträd. När man närmar sig myrarna blir skogen sumpigare och det finns även insprängda partier sumpskog i resten av skogen. I södra delen av området är inslag av tall större. Här är det frodigt och det är även gott om lövträd, främst asp men även björk och sälg.

I södra delen av naturreservatet finns brandspår av främst i form av gamla kolnade stubbar som sticker upp ur mossan, men brandljud i träd har också påträffats. Från borrprov i brandljud har den senaste branden daterats till senast år 1878.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 2,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat