Ruohojoki

Ruohojoki utgörs av ett flackt skogsområde som i söder sluttar ner mot myrmarken runt Ruohojoki.

Gammelskog med liggande död ved

Gammelskog i Ruohojoki. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vid en trombartad storm i september 1983 vindfälldes skogen i västra delen av reservatet nästan helt. Delar av skogen har därigenom gått från talldominerad skog till gran- och björkdominerad. Här och var står dock mäktiga gamla tallar kvar. Skogen är gles till följd av den omfattande stormfällningen och hyser rikligt med grova liggande döda träd av framförallt tall, ömsom rotvälta ömsom knäckta, samt även en hel del stående döda träd. Den östra delen av reservatet undkom stormen. Skogen är här grandominerad med ett undre skikt av björkbuketter.  

Den omfattande stormfällningen gör reservatet intressant ur forskningssynpunkt. I reservatet kan det även hittas lavskrikor i de gamla tallarna.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1997, reviderades 2009

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000