Marjamaa

Marjamaa är ett stort område som domineras av tallskog. Här finns gott om alla de strukturer som kännetecknar en urskog; stående och liggande död ved, flerahundraåriga tallar och gamla träd av både gran och asp, rödlistade arter och träd som bär spår av skogsbränder.

En människa som står i en gammal skog

Marjamaa. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Marjamaa gränsar i söder och väster mot det stora naturreservatet Pessinki fjällurskog. I söder avgränsas området av den natursköna kursudalen Marjakursu som ligger inom det befintliga reservatet. Det finns även en kursudal väster och norr om berget Paljaslaki. Ravinen börjar vid sjön Rautujärvi.  

Områdets högsta berg är Paljaslaki som når 398 meter över havet. Toppen av berget täcks av tallurskog. Nedanför toppen ökar inslaget av gamla granar och död ved i form av lågor. Norra sluttningen av Paljaslaki består av en blandskog med gammal tall och yngre gran som ännu inte har börjat dö och bilda lågor. I nordvästra delen av sluttningen finns inslag av grova aspar. På södra sidan av Paljaslaki, ned mot Marjakursu, utgörs skogen av en tallhed med gott om död ved och träd med brandljud. Området har brunnit för cirka 200 år sedan.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 12,1 kvadratkilometer

Förvalatre: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat