Kursunkangas

Reservatet är en kanjonartad dalgång där tallen kläder kullar och branter.

Barrskog på hällmarker

Kursunkangas. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Dalbottnen täcks till stor del av den myr som utgör Patsangisjokis källflöden. Myrens förlängning mot söder övergår i en relativt smal men skarpt utskuren kursudal, liknanden en skreva i berget, med branta sidor. I dess botten står vatten och det finns en riklig vattenvegetation. Ytterligare söderut flackar dalgångens sidor ut och övergår i en svagt markerad sänka. Parallellt med den ovan nämnda kursudalen löper den bredare och huvudsakliga dalgången.  

Tallskog är den vanligaste skogen i större delen av dalgången. På dalens botten ungefär mitt i reservatet finns en mindre gransumpskog med grova och tämligen högresta granar. Patsangijoki rinner upp här på en bädd av ljus sand och bildar kristallklart källvatten.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1997, reviderades 2009

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000