Kurkkiorova

Naturen i Kurkkiorova är mycket variationsrik med fastmarkspartier och åsar som varvas med större och mindre våtmarker. Skogarna i området är kraftigt brandpräglade och spår av skogsbränderna kan ses överallt i reservatet. Skogarna är till största delen urskogsartade med gott om gamla tallar som uppnått åldrar på mellan 200-400 år.

skog

Kurkkiorova. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I sydvästra delen av området finns ett naturskönt, småkuperat område med gammal tallnaturskog. Här finns gott om gamla tallar med brandljud och rikligt med död ved i form av lågor, torrakor och hålträd. Talltickan trivs i de gamla tallarna och på tallågor i området förekommer arter som laxporing, dvärgbägarlav, fläckporing och nordtagging. I sydöstra delen av naturreservatet är landskapet mosaikartat med omväxlande våtmarker, små sjöar och tallhedar.  

I norra delen av reservatet har den senaste branden, som drog fram genom området omkring år 1870, gått hårt fram. Skogen domineras därför av yngre skog med ett stort inslag av lövträd. I nordväst finns däremot delar som har undgått branden. Här växer gammal granurskog med riklig förekomst av rötade granlågor och många av urskogens typiska arter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2010

Storlek: 4,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat