Kiuhtisvaara

Kiuhtisvaara är ett ganska flackt berg som ligger i den norra delen av Pajala kommun. På berget växer en gammal och karg tallskog.

Stående död tall med brandskada på stammen

Den gamla döda tallen har en brandskada på stammen som kallas brandljud.

Gamla tallar

Uppe på bergets övre delar är skogen parklikt gles och det finns många gamla tallar i åldern 300-500 år. I den nordöstra och sydligaste delen av reservatet växer däremot en betydligt produktivare och tätare blandskog.  

Brandljud

Skogen i området är tydligt brandpåverkad. Träden bär spår av branden, så kallade brandljud och kolad ved påträffas inom hela reservatet. Flera tallar har två brandljud och enstaka träd bär spår efter 3-4 bränder.

Två bäckar löper genom området varav den ena, Ylinen Kihlajoki, följer reservatets sydvästra gräns. Den andra, Ärsönoja, rinner nordost om områdets östra topp.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 3,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat