Haaravaara

Haaravaara kännetecknas av glesa, parklika tallskogar på hedmark. Beståndsåldern är ofta hög och det finns allmänt med mycket gamla tallar. I dessa så kallade överståndare finns ofta brandljud som vittnar om att träden överlevt en eller flera bränder.

Skog på torr heldmark

Haaravaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Haaravaara gränsar norrut mot det stora naturreservatet Pessinki fjällurskog och den mäktiga klippkanjonen Marjakursu. De glesa, gamla tallskogarna i Haaravaara är mycket natursköna och de torra tallhedarna gör området mycket lättvandrat.  

Även andra skogstyper förekommer i reservatet. I den östligaste delen finns exempelvis ett område med gammal, urskogsartad granskog med gott om granlågor i olika nedbrytningsstadier. Här har en rad sällsynta arter påträffats bland annat lappticka, rosenticka, taigaskinn och röd trolldruva.

I Haaravaara finns en hel del spår av tjärbränning som var en omfattande verksamhet i dessa delar av länet ända fram till mitten av 1900-talet. Det finns tjärdalar i området och längs Marjakursu går även en gammal, byggd stig som kan ha använts för att frakta tjärtunnor från området. I reservatet finns inte så mycket liggande död tallved kvar och det är troligen också ett resultat av tjärbränningen. Däremot finns gott om torrakor och högstubbar.
 

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 3,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat