Vittakero

Vittakero naturreservat ligger på en höjdrygg där tre bergstoppar sticker upp. Den högsta toppen är cirka 300 meter över havet. På bergen står gammelskogen kvar och gör Vittakero till en oas för arter som inte kan överleva i det brukade skogsbrukslandskapet runt omkring.

Skog i höstfärger

Vy från Vittakero. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Direkt efter inlandsisens avsmältning var området den sydligaste udden av en stor ö som sträckte sig från Jomotusjärvi i norr till Puostijärvi i söder. Området låg exponerat långt ute i den skärgård som då bredde ut sig i trakten och man kan tydligt se vågornas inverkan i de fram spolade blockmarkerna på bergets västsluttning.

De lövrika barrblandskogarna i reservatet är kraftigt påverkade av skogsbränder. Den senaste branden drog fram någon gång under senare delen av 1800-talet. Överallt i reservatet kan man se spåren efter bränderna, både i form av kolade naturstubbar och lågor samt som skador i trädstammen, så kallade brandljud, i både tall, gran och björk. I äldre tallar kan det finnas två och till och med tre brandljud, vilket visar att dessa träd överlevt flera bränder. Till och med i vårtbjörk finns det dubbla brandljud, vilket är mycket ovanligt.

Bränderna har underlättat för lövträd att växa upp, som också sätter sin prägel på skogarna i reservatet. Bland lövträden är det ofta aspen det vanligaste trädslaget tillsammans med vårtbjörk, men i många delar finns även ett stort inslag av sälg. Bland intressanta arter som förekommer på asparna i området märks till exempel skinnlav, stiftgelélav och läderlappslav.

Andra arter som kan ses i reservatet är den vackra liljekonvaljen som pryder marken, den ljusgröna ekbräken som breder ut sig och den högväxta tortan som vajar för vinden.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• göra upp en mindre eld
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Övertorneå    

Bildat år: 2011

Storlek: 3,2 kvadratkilometer  

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat