Kuusilaenpalo

Gamla skogar står mellan myrarna i reservatet. Här hittar många arter en fristad från det omgivande, hårt brukade landskapet.

Svampticka på lövträd

Kuusilaenpalo. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet består av en flack dalgång med ett myrstråk i mitten med ett antal större och mindre myrholmar som omringas av större, sammanhängande skogspartier.

De urskogsartade skogarna har inte brukats men de mer torra partierna har det tidigare brunnit i. De skogarna innehåller mycket lövträd som björk och asp som står ibland tallarna. Det syns även spår efter branden i form av skador på trädstammar, så kallade brandljud, och kolade stubbar. I de skyddade partier som har sparats från brand står det istället granurskog. Det finns flertalet arter som är beroende av skogar som har varit opåverkade under lång tid i reservatet. Laven liten sotlav och svampen lappticka är exempel på arter som växer i orörda skogar, främst gamla granskogar som har klarat sig ifrån brand.

Reservatet har gott om död ved som bitvis ligger som plockepinn på marken. Död ved är något som många arter är beroende av, veden kan representera allt från växtplats till ett ställe att leta efter mat.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• göra upp en mindre eld
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2011

Storlek: 2,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat