Stora Ulmberget

Stora Ulmberget är ett brant och blockigt berg som till stor del kläs av tallskog med tydliga spår efter skogsbränder. Här finns gammelträd som är upp till 400 år gamla. Reservatet innehåller också grannaturskog med grova aspar, björk och sälg.

Klippbrant med skog

Stora Ulmberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Berget Stora Ulmberget med sina 315 meter över havet är något av ett landmärke i trakten. Bergets sidor har olika typer av skog. På södra sidan dominerar en tallskog med inslag av gran, asp och björk. Bergets västra sida består av en blockbrant med gles tallskog och mycket död ved. De gamla tallarna ökar markant i antal ju högre upp på berget man kommer. Många av träden är mellan 350 och 400 år gamla.

Tallskogen är tydligt påverkad av brand, vilket syns på sotade stubbar och en eller flera brandskador, så kallade brandljud, på de äldre tallarna. I norra sluttningen ändrar skogen markant karaktär och blir en granskog med många lövträd. På marken växer det ett tjockt mosstäcke och höga blåbärsris. Längs den nordöstliga gränsen rinner en bäck som omsluts av sumpskog. Här finns också den myrmark som ingår i området.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2009

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat