Paskatieva

Här finns många olika sorters naturskogar med olika karaktär, från kraftigt brandpåverkad tallskog till örtrik granskog. Det gör området viktigt för många hotade arter.

Illustration av tretåig hackspett

Tretåig hackspett är en av gammelskogens karaktärsarter. Illustration: Jonas Lundin

Paskatieva är en liten naturskog med många av urskogens växt- och djurarter. Här finns tallskog, örtrik granskog, frodig kärrmark med gran, björk och gråal men också myrar och småbäckar. På sandmark i de norra delarna står en 250-årig tallskog med tallar som har sår efter minst två bränder. I tallskogen finns det gott om döda träd som ligger på marken.

I Paskatieva finns en mycket rik insektsfauna och ett flertal rödlistade skalbaggsarter har hittats i området. Exempel på dessa är bred barksvartbagge och skrovlig flatbagge som bor i gammal död tallved samt linjerad plattstumpbagge och tallbarksvartbagge som föredrar nyligen död tallved. På många stående döda träd i reservatet kan du även se de måsvingeformade gnagspåren efter den mindre märgborren. Den djupsvarta brunbaggen som lever på svampangripen lövträdsved förekommer också i reservatet och här finns även den enda kända svenska förekomsten av svart stubblomfluga.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att:
• elda
• skräpa ner
• skada växt- och djurliv.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 1997, reviderad 2013

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000