Långlandet

Här finns det gott om fuktiga miljöer, med allt från myrmarker till sumpskogar. Skogarna innehåller gott om död ved. Det är mums för de arter som genom århundradena utvecklats i symbios med olika slags död ved. Det är därför många arter är beroende av gamla skogar, där det finns död ved som får ligga kvar, för att överleva.

Gammelskog

Långlandet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet som till största delen består av granskog ligger i ett flackare parti av landskapet. Genom hela naturreservatet rinner en bäck som mynnar ut i sjön Posjärv. De fuktiga miljöerna dominerar i Långlandet och här finns förutom myrmarker flera olika typer av sumpskog och fuktig skog.

I området finns även gott om död ved och särskilt i sumpskogen finns rikligt med granlågor. Förekomsten av rötade granlågor ger livsutrymme för flera av urskogens typiska arter som till exempel rynkskinn och ullticka. Lövinslaget av björk, asp och sälg är högt i hela området och många av sälgarna och asparna är riktigt gamla och grova. På en del sälgar växer den sällsynta lunglaven.

I nordväst finns ett parti med tall dominerad hällmark. I tallskogen finns rikligt med flerhundraåriga tallar varav flertalet bär spår efter bränder så kallade brandljud.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark 
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2010

Storlek: 1,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat