Umpomyran

I naturreservatet Umpomyran, norr om Råneå, hittar du ett långsträckt skogsland med gott om våtmarker och bäckar. Reservatet har fått sitt namn av en myr i områdets västra del, men det som utmärker naturreservatet är framför allt fina naturskogar. I det omgivande, hårt brukade kustlandskapet är det här en viktig tillflykt för många hotade skogsarter.

Blöt myr

Blöta myrar är en vanlig syn i Umpomyran. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Frodigt och örtrikt

I Umpomyrans barrskogar finns det även gott om asp, björk och sälg. Marken är frodig och här och där ligger gamla, nedfallna granar som knappt syns längre. På dessa nedruttnade stammar trivs de sällsynta vedsvamparna rosenticka och gränsticka. Lyfter du istället blicken upp mot en sälg kan du få syn på den gröna lunglaven. På asparna finns den lilla laven stiftgelélav och den mycket ovanliga vedsvampen stor aspticka.

Svampen stor aspticka på en aspstam.

Stor aspticka växer ofta högt upp på stammen på grova aspträd. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Hackspettar

Om du ser en död gammal gran som fortfarande står upp kan du titta efter spillkråkans stora hål längs ner på stammen där den har letat hästmyror. Skogar som denna är även fina marker för tretåig hackspett, en art som inte trivs i välstädade skogar utan behöver ständig tillgång på döda och döende träd för att hitta föda.

Träd med stora hål längst ner på stammen eftersom spillkråkan har letat myror.

Spillkråkan kan göra stora hål på sin jakt efter mat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, men kom ihåg att bara elda med döda grenar och kvistar och att inte göra någon stenring
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • Jaga och fiska i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2019

Storlek: 1,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat