Alterberget

I Alterbergets granskog hittar du en hel del grova aspar och sälgar. Luftfuktigheten är hög och här har lunglav hittats växande på gran, vilket är mycket ovanligt. Det finns väg fram till området och flera stigar att vandra på.

Sjö

Gäddträsket, Alterberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Lunglav förekommer även rikligt på framförallt sälg men även på de gamla asparna i området. Inslaget av tall ökar ju högre upp på bergssluttningen man kommer och på toppen av berget växer hällmarkstallskog.  

Många arter som är knutna till naturskogar är hittade i området, till exempel vedlevande svampar som rosenticka, lappticka och gränsticka. Både duvhök och tretåig hackspett har synts till i området.

Gammal barrskog på hällmark

Hällmark på Alterberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter i reservatet eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2005

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000