Tällberget

Tällberget ligger lättillgängligt och från toppen råder det en vacker utsikt över det omkringliggande landskapet. 

Skogklädda hällmarker

Tällberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tällberget är ett relativt litet naturreservat men visar trots det upp en variation av olika skogstyper med höga naturvärden. Större delen av reservatet utgörs av urskogsartad tallskog på karg hällmark med insprängda klapperstensfält. Runt den karga tallskogen står frodigare och grandominerande barrblandskogar.

Generellt i barrskogen finns stora inslag av lövträd och på håll har skogen tydlig karaktär av lövbränna, det vill säga mycket lövrik skog som vuxit upp naturligt efter skogsbrand. Spår efter skogsbrand kan ses i hela reservatet, både som stamskador på de äldsta träden, så kallade brandljud, och som kolad ved på stubbar och liggande döda träd.  

Tällberget ligger under högsta kustlinjen och havets vågsvallningar har kraftigt bidragit med att forma berggrunden och de olika stenbundna miljöerna. Något som tillsammans med de olika skogstyperna bildar en mosaikartad och variationsrik natur.

Sjö omgiven av våtmark

Sjö och myrmarker i Tällberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 2010

Storlek: 1,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat