Stråkanäsberget

I det lilla naturreservatet Stråkanäsberget finns en rik flora. Förutom att det är skyddat som naturreservat ingår området även i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000.

Rosling

Rosling blommar i juni-juli i Stråkanäsberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Stråkanäsberget sträcker sig i västöstlig riktning genom reservatet med en blygsam höjd av 65 meter över havet. Det som karakteriserar skogarna är just den höga produktiviteten och det stora inslaget av grova aspar och andra lövträd på bergets flacka sluttningar. Inom reservatet finns även hällmarkstallskogar, öppna myrar liksom sumpskogar med gran och tall.   

Områdets lövrikedom har sitt ursprung i en brand som drog över området för mer än hundra år sedan. Branden i kombination med rika markförhållanden skapade ett stort uppslag av björk, asp och sälg. Skogen inom området har plockhuggits men har inte brukats med rationella metoder, vilket gör att den har behållit värdefulla naturskogskvalitéer. Då skogen dessutom är mycket bördig kommer sannolikt de skogliga naturvärdena snabbt att öka när den nu lämnas för fri utveckling. Då skogen sluter sig och börjar självgallra skapas en luckig, olikåldrig skog med mer naturlig karaktär som både kan vara intressant för besökaren och ge förutsättningar för en än större artrikedom.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 2012

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000