Junkön

Junkön bjuder på lättvandrade skogshedar och stränder för matsäck och bad. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Junkön bjuder på lättvandrade skogshedar och stränder för matsäck och bad. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Junkön ligger beläget i skärgården cirka 15 kilometer väst om centrala Luleå. Här finns vidsträckta tallhedar som är bekväma att vandra i. Även små myrområden omgivna av fuktiga granskogar trängs med tätvuxna landhöjningsskogar och orörda kuststräckor. Man tar sig enkelt hit via sommarens turbåtar eller den isväg som kommunen plogar på vintern när isförhållande är goda.

Området idag

Marken består av morän och grusiga sandiga material. Här växer det stora sammanhängande områden av tallskogar. Dessa hedartade skogar är både natursköna, lättvandrade och lättillgängliga då de nås från den korsande bilvägen och områdets många stigar.

Hur påverkad skogen är av skogsbruk varierar kraftigt - här finns både helt naturliga skogar och de som har någorlunda tydliga spår av skogsbruk. En omfattande tjärbränning har förekommit på ön, vilket kan förklara att stora delar har sparsamt med både död ved och träd med brandljud, då dessa innehöll mycket tjära. Detta till trots har området ändå behållit mycket av sin naturliga karaktär. Reservatets kustremsor är näst intill orörda och Junkön, liksom intilliggande öar, omges av stora grundområden. Längs stränderna är skogarna tätvuxna och rika på såväl lövträd som högstammade granar som endast är svagt påverkade av skogsbruk.

Områdets historia

Genom landhöjningen förvandlas skärgårdens grunda bottnar allteftersom till öar och befintliga öar växer i storlek. Även Junkön bildades genom att havsbottnen stigit upp ur havet i form av två olika öar som nu växt samman.

Historiskt sett har dessa torra naturtyper drabbats av naturliga återkommande bränder. Den senaste större skogsbranden på ön tros ha skett runt år 1850 och det finns ännu kvar spridda äldre överståndare med brandskadade stammar, så kallade brandljud. Centralt i reservatet finns dock en tallbevuxen ås som brunnit i senare tid.

I reservatet finns lättvandrade tallhedar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I reservatet finns lättvandrade tallhedar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Livet i Junköns natur

Skogarna på Junkön fungerar som både häcknings- och rastlokaler för en mångfald av fågelarter. Finkar, sångare och spettar trivs bra på ön. I lövrika områden stannar flugsnappare och rödstjärt medan trädpiplärkan väljer att bygga sitt bo i hällmarkstallskog. I barrskogen trivs även korsnäbbar och talltita, medan videsparv och enkelbeckasin häckar på myrmarkerna. Utanför reservatets västra strand finns stora ytor av grund ler- och sandbotten som vid lågvatten blottas ovanför havsytan. Växtligheten på dessa bottnar kan utgöra viktiga födosöksområden för vadarfåglar och änder som häckar eller rastar i området.

I reservatets skogar finner man många ovanliga arter som till exempel klapperstarr och svamparna laxporing, rynkskinn och ostticka. Här finns också vitgrynig nållav, månlåsbräken och höstlåsbräken och även flera orkidéer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2021

Storlek: 2,29 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län