Storspikberget

I Storspikberget möter vi ett dramatiskt landskap, format av istidens isar och isälvar för 9000 år sedan. Granskog och tallhed med gamla träd har en flora med många urskogsarter. Genom reservatet rinner Görjeån, som en mil längre ned förenas med Luleälven. Från toppen har du fin utsikt!

Skogsklätt berg

Storspikberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Stor-Spikbergets topp ligger 278 meter över havet. Det är ett flyggberg med brant stup mot dalgången, och nedrasade frostsprängda stenblock inunder. Från toppen har man en storslagen utsikt över älvdalen.  

Den tallbevuxna platån längs ån är ett gammalt isälvsdelta. I deltaplatån har Görjeån skurit sig ned som en ravin, ringlande sig fram i talrika meanderbågar. När vattnet gräver sig djupare bildas nipor, branta strandbrinkar som ständigt rasar och förändras.

På de torrare hedmarkerna finns gammal tallskog. Granskogen trivs bättre på bottnen av dödisgroparna, i bergets sluttningar och på fuktigare marker nära ån. Skogen är en naturskog med stora urskogskvaliteter.

Tofsmesen är en av de många hålhäckande fågelarter, som här i skogen drar nytta av gamla hackspetthål. I området har man hittat ett 30-tal rödlistade naturskogsarter. I Grytan, en djup dödisgrop med gammal granskog finns en av landets rikaste förekomster av trådbrosklav.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2003

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat