Björkberget

Björkberget är ett fint exempel på en äldre, lövrik skog som har vuxit upp efter en skogsbrand. Den senaste branden härjade i området för ungefär 200 år sedan.

Grovt aspträd

Asp i Björkberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Den lövrika blandskogen som dominerar i området är runt 150 till 200 år gammal. I fuktstråk där skogen har klarat sig undan den senaste branden är träden betydligt äldre. De garnlavsdraperade gamla granarna är uppemot 300 år.  

I Björkberget har ett stort antal fynd av rödlistade svampar och lavar gjorts, dels knutna till gammal sälg och asp, men också till partier med äldre granskog. Det finns gott om gamla, nästan helt nedbrutna lågor som sannolikt är branddödade granar som stått torra långt efter branden.

Norra delen av naturreservatet är tallskogsdominerad och är med sin rikedom på små klarvattentjärnar och mosaikartade struktur mycket naturskönt. Tallskogen är ljus och lättvandrad.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2007

Storlek: 2,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000