Stabbtjärnbäcken

Stabbtjärnbäcken är ett litet reservat kring en frodig bäckravin. Grova och gamla träd av asp, gran och sälg förekommer spritt i området. Reservatet genomskärs av vägen mellan Åkerby och Bodträskfors.

Vy över gammelskog som sträcker sig i en remsa mellan åkrar ned mot Luleälven.

Norra delen av Stabbtjärnbäcken syns i landskapet som ett frodigt skogsstråk runt bäcken, ner mot Luleälven. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Naturreservatet utgörs av Stabbtjärnbäckens ravin, som strax söder om landsvägen delas upp i två grenar. Skogen i ravinen utgörs av gammal granskog med stort inslag av senvuxna träd samt även en rik tillgång på död ved. Här finns också en värdefull kryptogam- och kärlväxtflora. I den norra delen är skogen runt bäcken tät. Bäcken mynnar ut i Luleälven.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2001

Storlek: 0,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat