Långmyrskogen

I reservatet finns det både tallskogar och högresta granskogar där sällsynta arter som gräddticka tronar.

Gammal tallskog i kvällssol

Långmyrskogen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I mitten av reservatet ligger Långmyran, genom vilken Kallkällbäcken rinner på sin väg ner mot Lule älv. Reservatet ligger i en intressant geologisk miljö med grönstenar, gråvackor och gabbro. Bergarterna sätter färg till områdets varierande naturtyper.

De lättvittrade bergarterna resulterar i att skogarna i reservatet till övervägande del växer snabbt och innehåller många träd. Speciellt tydligt märks detta i områden med rörligt markvatten, där det i vissa delar står grova och högresta granskogar där högörter som tolta pryder marken.

Skogarna varierar mellan tallskogar där stammarna står tätt på torrare åsar till frodiga, lövrika gransumpskogar i närheten av vattendrag. Det förekommer även områden där lövträd dominerar med stora inslag av asp.

Bland intressanta naturskogsarter som förekommer på lågor i området märks arter som gräddticka, ullticka, rosenticka och rynkskinn. På gammelgranarna trivs garnlaven tillsammans med violettgrå tagellav och på sälgarna kan man hitta den vackra lunglaven. Den tretåiga hackspetten trivs också i reservatet där den hittar sin vinterföda i nyligen döda granar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• göra upp en mindre eld
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2011

Storlek: 1,7 kvadartkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat