Tjuörrie

Tjuörrie är ett stort urskogsområde med orörda skogar av skiftande slag. Här finns både granurskog och lövrika områden som uppstått efter skogsbränder.

Gammelskog i grönska

Tjuörrie. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Höjdskillnaderna är stora inom området, bergstoppen sträcker sig 580 meter över havet och de lägst liggande delarna ligger kring 400 meter över havet.  

I den norra delen växer granurskog med grova träd och gott om död ved. Här finns många ovanliga arter knutna till gamla urskogar som till exempel doftskinn och rosenticka som växer på liggande granved. På nordvästra sidan finns också ett mycket lövrikt område som påminner om en fjällbjörkskog.

Den östra och sydöstra delen består av olika urskogsartade, brandpräglade skogar som är 100-120 år gamla. Skogarna är i regel helt orörda efter att de har brunnit och ömsom av tät eller gles karaktär beroende på bland annat klimatfaktorer. 

I söder flackar berget ut i ett band av små våtmarker. Mellan myrarna växer urskogsartad barrblandskog och i skogen finns det sällsynta arter så som ostticka. I barrblandskogen finns riktigt grova, flerhundraåriga tallar som överlevt flera bränder.

Föreskrifter

Fullständiga föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
· vandra
· tälta
· göra upp en mindre eld
· plocka bär och matsvamp
· köra snöskoter på väl snötäckt mark
· fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ner. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2013

Storlek: 5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat