Storberget-Renberget

Storberget-Renberget är ett omväxlande område med både björkrika lövbrännor och urskogsartad granskog som har stor betydelse för den biologiska mångfalden. 

Gammal barrskog med död ved

Storberget-Renberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet består av Storberget och Renberget med sina tre grandominerade toppar i sydost samt ett fuktigt barrskogsområde med två myrar, Missenmyran och Flarkmyran, i nordväst.  

Skogen i bergens sluttningar består av lövbrännor, i det här fallet björkrika bestånd som kommit upp efter att nästan hela bergsområdet brann under 1820-talet. Eftersom det var så länge sen det brann har mycket gran hunnit växa in bland lövträden och håller på att ta över dominansen. Elden nådde aldrig upp på bergstopparna, så här är skogen en gles granskog som är präglad av höjdläget och innehåller rikligt med torrträd, snöbrott och äldre liggande granved.

I sydväst finns en mosaik av skog och myr. I sluttningen ner mot myrområdet finns rikligt med död granved som ligger som ett plockepinn på marken. Det finns ett stort antal ovanliga arter i reservatet. Som exempel kan nämnas vedlevande svampar som rynkskinn och den speciellt doftande osttickan, och lavar som liten sotlav och den vackert gröna lunglaven.


Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 3,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat