Paula

Paula är ett stort område med urskogsartad tallskog på flacka hedar. Området är naturskönt, strövvänligt och lätt att ta sig till, vilket gör att det är ett bra utflyktsmål.

Gles tallskog i solljus

Paula. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I området finns många fornlämningar från äldre tider, bland annat en boplats med eldhärdar med stenskoning.

Reservatet är ett stort område med gammal tallskog på torr och flack hedmark. Tallskogen har höga naturvärden och är till stora delar väldigt lite påverkad av människan. Det finns väldigt mycket död ved på marken, något som många arter är beroende av.  

Marken utgörs av isälvssediment, vilket gör att området är intressant ur ett geologiskt perspektiv. När inlandsisen smälte bildades älvar i sprickor och tunnlar i isen och drog med sig allt från lera till stora block. När älven mynnade ut i vattnet släppte den ifrån sig sedimentet som då var sorterat i storleksordning. Delar av reservatet är steniga och blockrika.

Paula har ett stort värde för rennäringen. I norra delen av reservatet finns ett större timrat rengärde, där påverkan av renskötsel gör sig starkt påmind.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2010, utökning 2017

Storlek: 5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat