Åheden

Åheden är ett litet urskogsartat skogsområde intill Skellefteälvens numera torrlagda fåra. Det kryllar av växter på marken och det är inte omöjligt att få syn på flera olika orkidéer.

Gammelskog

Åheden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet ligger i sydligaste spetsen av Arvidsjaurs kommun, alldeles mot länsgränsen mot Västerbotten. Det utmärker sig genom att skogen är mycket storvuxen för att vara i Norrbotten, trädhöjden ligger uppskattningsvis kring 25 meter.  Även växterna på marken sticker ut för det finns gott om dem. Det beror mest troligtvis på att tidigare återkommande högvatten har gödslat marken med slam och näringsämnen.

Det finns ett stort antal arter beroende av naturskog i området, däribland den kalkgynnade svartfjälliga musseronen men också flera orkidéer. I den torrlagda gamla älvfåran i kanten av gammelskogen finns den för länet mycket sällsynta busken klådris.

Gran är det vanligaste trädet men i norra delen blir det mer och mer tall. Trädåldern ligger på cirka 200 år. Det verkar inte ha brunnit på åtminstone 250 år vilket, åtminstone delvis, förklarar bristen på brandspår. Enstaka kolade stubbar kan ses, men uttag av tjärbränsle är sannolikt huvudorsaken till varför det finns så lite kvar av gamla tallrotvältor och bränd tallved. Närheten till älven har gjort området lättillgängligt för transport av tjärtunnor.

Såväl torrträd som liggande död ved förekommer rikligt i området, framförallt i de mer ört rika delarna längs västra kanten av gammelskogen. Den liggande döda veden består av både rotvältor och rötlågor. Skogen är genomgående sluten och har nu uppnått en ålder då träden börjar bli känsliga för olika svampangrepp. Detta stadium av självgallring inträffar tidigare på näringsrika marker som den i Åheden.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• vandra
• tälta
• göra upp en mindre eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2014

Storlek: 0,12 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat