Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Långviksskär 

Långviksskär naturreservat. Foto: Anna Waxin.

Långviksskärs naturreservat är en stor, orörd ytterskärgård i Värmdö kommun. Här finns en rik flora och mycket fåglar.

Öar kobbar och skär

Många hundra öar, kobbar och skär ingår i reservatet. Mer sammanhängande vegetation finns bara på de större öarna, Långviksskär, Söderö och Hummelskär. Floran är rik och på sina ställen yppig med många arter som är typiska för skärgården. Djurlivet präglas av en rik förekomst av skärgårdsfåglar och kolonier av mindre vanliga arter som tordmule och tobisgrissla. Långviksskär har sedan gammalt varit bebodd och spår från svunna tider finns alltjämt i form av små slåtterängar, stengärdesgårdar och uppgrundade hamnar.

Orört ytterskärgårdsområde

Ändamålet med reservatet är i första hand att bevara ett genuint, orört ytterskärgårdsområde med höga värden vad gäller landskapsbild, fauna och flora. Ändamålet är även att bevara områdets kulturhistoriska värden samt att tillvarata dess betydelse för det rörliga friluftslivet. De naturgivna förutsättningarna för friluftslivet skall vara styrande för områdets nyttjande.

Miniatyrer av två nyhetsbrev om nationalparksbildningen i Nämdöskärgården.

Prenumerera på nyhetsbrevet Nämdöskärgården – en blivande nationalpark

I arkivet nedan hittar du de nyhetsbrev som har skickats ut om bildandet av en nationalpark i Nämdöskärgården.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Långviksskär naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast föremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga rista måla eller dylikt
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skadad levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (tex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och grod­djur)
 4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. för längre tid än två dygn förankra båt vid samma plats
 6. jaga
 7. för längre tid än två dygn tälta på samma plats
 8. göra upp öppen eld
 9. plocka nattviol eller andra orkidéer
 10. framföra motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop, inom 100 meter från stranden
 11. under yrkesfiske döda tillfälligtvis påträffad säl
 12. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva yrkesmässig trafik till reservatet.
 13. starta eller landa med luftfarkost
 14. framföra båt i lagunen på Tärnskär, se bifogad karta i tillförande beslut från 2007

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1983

Storlek: 3 897 varav land 302 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, kulturmiljöer

Kommun: Värmdö

Markägare: staten samt enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bullerö-Bytta SE0110088

Hitta hit

Långviksskärs naturreservat utgörs av flera hundra kobbar och skär i Värmdö kommuns ytterskärgård. Hit tar du dig lättast med egen båt eller med båttaxi.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss