Långviksskär 

Långviksskär naturreservat. Foto: Anna Waxin.

Långviksskärs naturreservat är en stor, orörd ytterskärgård i Värmdö kommun. Här finns en rik flora och mycket fåglar.

300 öar kobbar och skär

Sammanlagt ingår ca 300 öar, kobbar och skär i reservatet. Mera sammanhängande vegetation finns bara på de större öarna, Långviksskär, Söderö och Hummelskär. Floran är rik och på sina ställen yppig med många för skärgården typiska arter. Djurlivet präglas av en rik förekomst av skärgårdsfåglar och kolonier av mindre vanliga arter som tordmule och tobisgrissla. Långviksskär har sedan gammalt varit bebodd och spår från svunna tider finns alltjämt i form av små slåtterängar, stengärdesgårdar och uppgrundade hamnar.

Orört ytterskärgårdsområde

Ändamålet med reservatet är i första hand att bevara ett genuint, orört ytterskärgårdsområde med höga värden vad gäller landskapsbild, fauna och flora. Ändamålet är även att bevara områdets kulturhistoriska värden samt att tillvarata dess betydelse för det rörliga friluftslivet. De naturgivna förutsättningarna för friluftslivet skall vara styrande för områdets nyttjande.

Föreskrifter

För att skydda Långviksskär naturreservat finns regler du måste följa.

I reservetet är det förjudet att:

 1. förstöra eller skada fast föremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga rista måla eller dyligt
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skadad levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (tex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och grod­ djur)
 4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. för längre tid än två dygn förankra båt vid samma plats
 6. jaga
 7. för längre tid än två dygn tälta på samma plats
 8. göra upp öppen eld
 9. plocka nattviol eller andra orkideer
 10. framföra motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop, inom 100 meter från stranden
 11. under yrkesfiske döda tillfälligtvis påträffad säl
 12. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva yrkesmässig trafik till reservatet.
 13. starta eller landa med luftfarkost
 14. framföra båt i lagunen på Tärnskär, se bifogad karta i tillförande beslut från 2007

Serviceinformation

Kontakt