Långviksskär 

Långviksskär naturreservat. Foto: Anna Waxin.

Långviksskärs naturreservat är en stor, väl avgränsad ytterskärgård i Värmdö kommun.

Sammanlagt ingår ca 300 öar, kobbar och skär i reservatet. Mera sammanhängande vegetation finns bara på de större öarna, Långviksskär, Söderö och Hummelskär. Floran är rik och på sina ställen yppig med många för skärgården typiska arter. Djurlivet präglas av en rik förekomst av skärgårdsfåglar och kolonier av mindre vanliga arter som tordmule och tobisgrissla. Långviksskär har sedan gammalt varit bebodd och spår från svunna tider finns alltjämt i form av små slåtterängar, stengärdesgårdar och uppgrundade hamnar. Långviksskär är ännu idag bebodd året runt.

Ändamålet med reservatet är i första hand att bevara ett genuint, orört ytterskärgårdsområde med höga värden vad gäller landskapsbild, fauna och flora. Ändamålet är även att bevara områdets kulturhistoriska värden samt att tillvarata dess betydelse för det rörliga friluftslivet. De naturgivna förutsättningarna för friluftslivet skall vara styrande för områdets nyttjande.

Föreskrifter

För att skydda Långviksskär naturreservat finns regler du måste följa. Mer information: skargardsstiftelsen.selänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1983

Storlek: 3 897 varav land 302 hektar

Karaktär: Rik flora och djurliv.

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat