Koffertberget

Bild på skog i Koffertbergets naturreservat.

Koffertberget i Stockholms län. Foto: Josefin Sundberg

I Koffertbergets naturreservat kan du uppleva en varierad barrskog med karga hällmarker, blötare stråk och en tallmosse. Här finns också goda förutsättningar för lingon och blåbärsplockning. Det finns en stig som leder genom reservatet.

Barrskogsområde

Naturreservatet utgörs av ett barrskogsområde som ligger i ett större skogslandskap strax norr om Rimbo tätort. Barrskogen är mångformig och består till stor del av en varierad barrskog som domineras av tall och gran med inslag av mindre lövdominerade partier med björk och asp.

I området finns en varierad hällmarkstallskog med viss blockighet och med kargare och fuktigare stråk. Åldersfördelningen av trädbestånden är varierad med ett åldersspann från ungefär 50 år uppemot cirka 140 år. Cirka en femtedel av skogen bedöms vara äldre än 110 år.

I hällmarkspartierna växer också den rödlistade talltickan. Talltickan växer endast på tallar som är cirka 100–150 år eller äldre.

En tallmosse med 100-åriga tallar bidrar också till diversiteten. Moränen är sandig och bitvis kalkpåverkad.

Naturvärden

Naturvärdena är i dag framför allt kopplade till hällmarken med äldre tallar och förekomsten av torra och döda träd. Området utgör också en potentiell livsmiljö för tjäder, som främst förekommer i större skogsområden där skogen är minst 30 år.

Området har på sikt en stor potential att utvecklas till en mer naturskogsartad skog med större inslag av senvuxna träd och död ved.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Koffertbergets naturreservat finns regler du måste följa.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att

 1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
 3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
 4. tälta mer än två dygn i följd
 5. göra upp öppen eld
 6. sätta upp skylt, affisch eller liknande

  utan länsstyrelsens tillstånd

 7. anordna och arrangera tävling med över hundra deltagare.

Föreskrifterna ovan ska inte gälla följande:

 • tillfällig uppsättning av skylt om pågående jakt
 • tillfällig uppsättning av orienteringskontroller i samband med tävling
  med färre än hundra deltagare samt i samband med träningsverksamhet
 • tillfällig uppsättning av orienteringskontroller vid tävling med fler än hundra deltagare för vilken länsstyrelsen givit sitt tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2021

Storlek: 29,1 hektar

Karaktär: barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Koffertbergets naturreservat ligger cirka 5 kilometer norr om Rimbo tätort. Närmaste busshållplats är Björkskog, cirka 300 meter norr om en mindre skogsbilväg som leder fram till reservatet. Totalt cirka 1,2 km promenad.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss