Bårsjön

Bårsjöns naturreservat i Stockholms län.

Det finns en mängd ovanliga- och rödlistade arter. Här kan man finna olika pyrolaarter, orkidéer och mossor.

Flytbladsvegetation och gungfly

Bårsjöns naturreservat ligger i både Nykvarns och Södertälje kommuner. Bårsjön täcks till stora delar av flytbladsvegetation och gungfly. Resterande delar av reservatet utgörs av artrika våtmarker och sumpskogsområden.

Orkidéer och platt spretmossa

Tack vare underliggande jordlager med kalkförekomster finns särskild flora i området. Det finns en mängd ovanliga- och rödlistade arter. Här kan man finna olika pyrolaarter, orkidéer och mossor, till exempel platt spretmossa som är en Natura-2000-art.

Vandringsled

Vandringsleden Täljeleden, cirka 23 km lång, passerar genom naturreservatet.

Föreskrifter

För att skydda Bårsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt
 3. medvetet störa djurlivet
 4. använda kanot eller annan farkost på Bårsjön under fåglarnas häckningstid perioden 1 april–15 juli
 5. fånga och insamla ryggradslösa djur
 6. ha okopplad hund, katt eller annat husdjur
 7. sätta upp affisch, skylt eller liknande
 8. framföra motordrivet fordon
 9. elda.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2004

Storlek: 73 hektar
varav 65 hektar land

karaktär: barrskog, sjö och våtmark

Kommun: Nykvarn och Södertälje

Markägare: staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bårsjön SE0110142