Älvsjöskogen

Älvsjöskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Älvsjöskogens naturreservat är ett kommunalt reservat. Här går det att vandra långt och samtidigt få se många fåglar och kanske en och annan vattensalamander.

Viktiga arter och spår av flerhundraårig väg

Här finns många olika signalarter vilka visar på en biologisk mångfald knuten till gammal barrskog. Kulturspåren är flera, bland annat finns rester av Göta landsväg som utgjorde Stockholms enda landsförbindelse söderut ända in på 1600-talet.

Promenera, löpträna, njut av skogen

Skogen besöks ofta av dem som vill promenera, löpträna eller utöva annan motion men även för förskoleutflykter och skolaktiviteter.

Älvsjöskogen ligger söder om Älvsjö centrum på västra sidan om järnvägen och är en viktig del av Stockholms ekologiska infrastruktur. Skogen utgör en sammanhängande del av ett ekologiskt särskilt betydelsefullt område för biologisk mångfald mellan Bornsjökilens och Hanvedenkilens yttersta spetsar. Området är också av stor betydelse för alla som bor nära eller är i naturreservatet.

Naturskog och möjlighet till långa vandringar

Småhusområden och parkstråk som omger Älvsjöskogen utgör spridningszoner mot bland annat Solbergaskogen, Långsjöområdet, Rågsveds friområde och Magelungen. Kontakten mellan dessa naturområden är viktig för spridningen av växter och djur, men även för att människor ska ha möjlighet att röra sig längre sträckor i en grön omgivning.

Älvsjöskogen består till stor del av höjder och markerade sprickdalar. Hällmarkstallskog finns på höjderna. I området finns även granskog och i fuktigare partier lövskog med al och björk. Skogen är en naturskog med inslag av död ved.

Föreskrifter

För att skydda Älvsjöskogens naturreservat finns regler du måste följa. Mer information: Stockholms stadlänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Älvsjöskogens naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information: Stockholms stadlänk till annan webbplats