Plötslig ishalka i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Hökmossen

Hökmossens naturreservat är värdefullt för fuktighetskrävande mossor och lavar. Här växer till exempel gammelgranslav, skriftlav och långfliksmossa.

Trädslagen gran och asp dominerar men området utgörs också av tallbevuxna hällmarker. Spridda i reservatet växer stora, grova ekar vilket tyder på att det tidigare har varit jordbruks- och betesmarker här.

I närområdet kan du även passa på att besöka fler naturreservat. Hummelberget och Myrbackens naturreservat ligger båda inom en kilometers avstånd.

Hökmossens naturreservat i Stockholms län.

Föreskrifter

För att skydda Hökmossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar, samt att ta bort död ved
  • skada vegetationen genom att gräva upp växter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2019

Storlek: 24 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat