Stora Envättern

Stora Envätterns naturreservat i Stockholms län.

Möt vacker gammelskog som i sagans värld. Under ytan i Stora Envättern ligger gäddan på lur och kanske får du se den – siktdjupet är stort. Fiskgjusen flyger ofta över sjön och om du vill kan du avsluta dagen med grillning vid någon av eldplatserna.

Sörmlandsleden passerar intill - hämta ved där

Grilla korv eller något annat gott och njut av utsikten över sjön. Ved behöver du ta med dig själv eller hämta från ett av vedförråden längs Sörmlandsleden. Det närmaste ligger där Sörmlandsleden passerar reservatsgränsen i öster. Det finns flera eldplatser längs Stora Envätterns strand.

Vacker klar sjö

Stora Envättern ligger söder om sjön Yngern, åtta kilometer nordnordost om Gnesta. Stora Envättern är en näringsfattig och förhållandevis opåverkad skogssjö. Här har gammelskogen fått växa i egen takt och den är rik på död ved och sällsynta vedsvampar. Det finns en informationsskylt som berättar mer om reservatet. Från parkeringen går en markerad stig som tar dig in i reservatet.

Våtmarker och hotade arter

Runt sjön finns växter och djur knutna till värdefull naturskog, bland annat flera hotade arter. I området finns också våtmarker.

Stora Envättern är en intensivprovtagningssjö och har stor betydelse för miljöövervakningen. Stora Envätternområdet är naturskönt och genom naturreservatet går Sörmlandsleden.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Stora Envättern naturreservat finner du också på Naturkartan Stora Envättern. Länk till annan webbplats. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Stora envätterns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. fiska
 5. fånga och insamla ryggradslösa djur
 6. medföra okopplad hund
 7. tälta längre än två dygn i följd
 8. elda annat än på anvisad plats
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 10. utanför anlagd väg framföra motordrivet fordon eller cykla.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 149 hektar
varav land 111 hektar

Karaktär: sjö, barrskog, våtmark

Kommun: Södertälje

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Stora Envättern SE0110008