Farstanäs

Farstanäs naturreservat i Stockholms län.

I Farstanäs naturreservat finns en bergknallen längst ut på näset som ger en vidsträckt utsikt. En stor campingplats ligger i reservatets östra del.

Strand mot fjärden

Reservatet består av ägorna till gården Farsta och är beläget invid Järnafjärden.

Norra delen av Farstanäs upptas av flacka odlingsmarker och en del hagmark vid stranden mot fjärden, medan dess södra del främst utgörs av en skogbevuxen höjd.

Säkra bad och friluftsliv

Ändamålet med reservatet är att säkra ett för bad och rörligt friluftsliv värdefullt område.

Föreskrifter

För att skydda Farstanäs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. skada eller borttaga växande eller döda träd och buskar samt att plocka eller uppgräva blommor
 3. störa djurlivet, exempelvis genom att ofreda häckande fågel, ta eller skada ägg eller bo
 4. medföra lös katt eller hund inom området
 5. tälta eller parkera fordon annat än på härför särskilt avsedda platser
 6. göra upp eld
 7. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt
 8. framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga transportmedel annat än på härför avsedda vägar och stigar
 9. med plåt, plast, glas, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned inom området.                   

Serviceinformation

 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan:  1967

Storlek: 283 hektar

Karaktär: odlingslandskap, barrskog, ädellövskog

Kommun: Södertälje

Markägare: Södertälje kommun

Förvaltare: Södertälje kommun

Skyddsform: naturreservat