Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Villinge Boskapsö

Villinge Boskapsös naturreservat i Stockholms län.

I Villinge Boskapsös naturreservat är skärgårdsöarna flacka och skogklädda. De grunda havsvikarna och reven hyser ett rikt fågelliv och artrik vattenvegetation. Det är båt som gäller för att komma hit.

Flera öar och skär

Naturreservatet omfattar de större öarna Boskapsön och delar av Långholmen och några mindre kobbar och skär med omgivande vattenområden.

Gamla betade skogar

På Boskapsön finns gammal barrblandskog där kreaturen betade förr. Spår efter betet syns fortfarande i skogen. I de nordöstra delarna av ön, Revet och Olofskobben, finns magra hagmarker och havsstrandängar.

Lek- och uppväxtområde för fisk

Området är också ett marint reservat. Öns stränder är långgrunda och består huvudsakligen av sand och grus, vilket annars är ganska ovanligt i Stockholms skärgård. Havsbottnarna inom området är värdefulla som lek- och uppväxtområde för gädda sik, abborre, skrubbskädda och piggvar.

Ejdern dominerar

Det finns också ett rikt fågelliv i reservatet. Områdena mellan Fårholmen-Långholmen-Villinge och Boskapsön är viktiga födosöksplatser för många sjöfåglar. Ejdern dominerar i antal, men det finns också gott om andra arter såsom storskrake och vigg. Även tobisgrissla och labb häckar inom reservatet.

Inte tillträde under känslig period

För att skydda fågellivet får delar av reservatet inte beträdas under den mest känsliga perioden 1 februari - 15 augusti.

Bebyggelse i form av små stugor finns på Boskapsöns sydvästra udde. Det finns inga särskilda anläggningar för friluftslivet och reservatet nås endast med båt.

Oexploaterad skärgård

Syftet med naturreservatet är att bevara ett särpräglat, oexploaterat skärgårdsområde med rikt växt- och djurliv. Boskapsöns betespräglade skogs- och gräsmarksmiljöer ska återskapas genom restaurering och skötsel av området. I de marina områdena ska bottnarna bevaras så att deras höga värden som lek- och uppväxtområde för fiskarter som gädda, sik, abborre, skrubbskädda och piggvar ska bestå.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • under tiden 1 februari-15 augusti beträda det land- och vattenområde (fågelskyddsområde) som framgår av karta
  • gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  • skada vegetationen genom att gräva upp växter
  • medvetet störa vilda däggdjur, fåglar, groddjur och kräldjur (t ex genom att klättra i boträd, eller fånga eller döda sådana djur)
  • medföra hund som inte är kopplad
  • förtöja båt mer än tre dygn i följd
  • tälta mer än tre dygn i följd
  • tömma latrintank.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1987

Storlek: 340 hektar varav land 109 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, barrskog

Kommun: Värmdö

Markägare: SEB rekreationsstiftelse

Förvaltare: SEB rekreationsstiftelse

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Villinge Boskapsö SE0110087

Hitta hit

Villinge boskapsös naturreservat omfattar de större öarna Boskapsön och delar av Långholmen och några mindre kobbar och skär med omgivande vattenområden.

Reservatet nås endast med båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss