Brännström

Brännströms naturreservat i Stockholms län.

I Brännströms naturreservat ger den mosaikartade variationen mellan kala hällmarker, trädbevuxna hällmarker och mellanliggande fuktiga partier en fin förutsättning för skogsfåglar som tjäder.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Barr och blad

Naturreservatet Brännström domineras av barrskog med inslag av lövträd. På de torra, margra markerna växer mest tall medans de bördigare delarna bomineras av gran och asp. Reservatet är ett värdefullt område för tjäder.

Svamprik mark

Naturvärdena är i övrigt knutna till gamla barrträd och lövträd, död ved i olika nedbrytningsstadier och delvis kalkpåverkad mark med lång skogskontinuitet, vilket bland annat ger förutsättningar för en rik svampflora.

Föreskrifter

För att skydda Brännströms naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter eller plocka mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2009

Storlek: 63 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat