Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brännström

En smal stig med orange ledmarkering leder genom en luftig grön skog i naturreservatet Brännström. Foto: Länsstyrelsen

Brännströms naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Brännströms naturreservat ger den mosaikartade variationen mellan kala hällmarker, trädbevuxna hällmarker och mellanliggande fuktiga partier en fin förutsättning för skogsfåglar som tjäder.

Barr och blad

Naturreservatet Brännström domineras av barrskog med inslag av lövträd. På de torra, magra markerna växer mest tall medans de bördigare delarna domineras av gran och asp. Reservatet är ett värdefullt område för tjäder.

Svamprik mark

Naturvärdena är i övrigt knutna till gamla barrträd och lövträd, död ved i olika nedbrytningsstadier och delvis kalkpåverkad mark med lång skogskontinuitet, vilket bland annat ger förutsättningar för en rik svampflora.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Brännströms naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter eller plocka mossor eller lavar, eller ta bort vedlevande svampar.

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2009

Storlek: 63 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka fyra kilometer väster om Vätö och ungefär en kilometer öster om Utålsvikens norra del.

Närmaste busshållplats är Brännström, drygt 1 km promenad från reservatet.
Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss