Kamsmosskogen

Kamsmosskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Kamsmosskogen naturreservat finns bland annat skogshöns, kalkälskande örter och vacker hänglav.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Lågt över havet

Delar av reservatet är klassat som nyckelbiotop. Reservatsområdet är småkuperat och variationsrikt med torra hällmarkspartier omväxlande med friska till fuktiga marker, allt bevuxet med gammal barr- och barrblandskog. Höjdvariationerna är ganska små – reservatet ligger på mellan 25 och 40 meters höjd över havet.

Klappersten och örtrikt

Skogen är orörd i sen tid vilket tillsammans med en småskalig topografi gett upphov till en mängd olika strukturer och småbiotoper: senvuxna träd, lodytor, alkärr, en klapperstenssluttning, naturlig luckighet, hänglavsrika partier, miljöer där skogshöns trivs och gott om död ved. Delar av området är kalkpåverkat och har en örtrik flora.

Föreskrifter

För att skydda Kamsmosskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar (plockning av matsvamp är tillåten)
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 24 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat