Hammaren

Hammarens naturreservat i Stockholms län.

Hammarens naturreservat med sitt fina strandområde mot sjön är tillgängligt till fots och nås enklast från vägen mellan Kristineholm och Järsö via en mindre körväg som från norr leder till området.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Kalkrika jordar

Hammarens naturreservat är ett skogsområde som är rikt på ovanliga lundväxter. På udden Hammaren i Erken finns kalkrika jordar som gör att växtligheten är mycket artrik. På udden finns ädellövskog med främst ek, lind, alm och lönn.

Ovanliga växter

I reservatet kan man se många ovanliga växter. Här finns de flesta sällsynta lundgräs som förekommer i länet: skogssvingel, storgröe, strävlosta, långsvingel och länets största förekomst av det rödlistade skogskornet.

Andra växter som man kan se är myskmadra, nästrot, storrams, sårläka, tandrot, trolldruva, tvåblad, underviol, vårärt och ögonpyrola. Det finns också skyddsvärda lavar och svampar i reservatet. Marken har att döma av historiska kartor för länge sedan brukats som slåtteräng eller betesmark.

Föreskrifter

För att skydda hammarens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. tälta för längre tid än två dygn i sträck
  5. förtöja eller lägga upp båt eller annan farkost mer än två dygn i sträck
  6. elda annat än på anvisad plats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2012

Storlek: 22,2 hektar varav 21 hektar land

Karaktär: ädellövskog, lövskog och sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat